XXII ZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SKOK „WISŁA”

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU SKOK „WISŁA” O CZASIE, MIEJSCU

I PORZĄDKU OBRAD XXII ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
SKOK „WISŁA”

 

Działając na podstawie § 27 ust. 1 Statutu SKOK „WISŁA” Zarząd Kasy zwołuje na dzień 28 czerwca 2016r. XXII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków SKOK „WISŁA”, które odbędzie się w IUNG Hotel – sala nr 1 w Puławach przy Al. Królewska 17, 24 – 100 Puławy o godz. 1530 w I terminie oraz o godz. 1600 w II terminie.

 

Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu SKOK „WISŁA” Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad

XXII Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA”

w dniu 28 czerwca 2016r.

1.     Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.     Stwierdzenie prawomocności Zebrania do podejmowania uchwał.

3.     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania oraz podjęcie uchwał w tych sprawach.

4.     Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.     Zapoznanie się z Regulaminem Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA”.

6.     Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

7.     Przedstawienie sprawozdania z działalności SKOK „WISŁA” i sprawozdania finansowego za 2015r. zweryfikowanego przez Biegłego Rewidenta oraz podjęcie uchwał w tych sprawach.

8.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SKOK  „WISŁA” za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za    rok 2015.

9.     Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu oraz podjęcie uchwał w tej sprawie.

10.  Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki bilansowej za rok 2015 na fundusz zasobowy.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu udziałów i wkładów byłym członkom SKOK „WISŁA”, którym ustało członkostwo w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

12.  Zatwierdzenie korekt wyniku finansowego z lat poprzednich.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Kasa może zaciągnąć.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości należącej do SKOK „WISŁA (nieruchomość zlokalizowana w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Hirszfelda 3).

15.  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacji o przeprowadzonej lustracji, która miała miejsce w dniach 16.03.2015r. – 03.04.2015r. oraz przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

16.  Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tej sprawie.

17.  Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie SKOK „WISŁA” i podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Statucie Kasy.

18.  Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA”.

19.  Przyjęcie przez XXII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2015.

20.  Przyjęcie przez XXII Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w SKOK „WISŁA” wraz z dokonaniem oceny stosowanej polityki.

21.  Wolne wnioski.

22.  Zakończenie obrad.                                                                  

 

Zarząd SKOK „WISŁA” informuje, iż z dniem 01 czerwca 2016r. sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności SKOK „WISŁA” zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie SKOK „WISŁA” (ul. Centralna 21, 24 – 100 Puławy) w godzinach pracy biura Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.             
                                                                            

                                                                          Zarząd SKOK „WISŁA”

Zebrania Grup Członkowskich SKOK „WISŁA”

INFORMACJA ZARZĄDU SKOK „WISŁA”

O TERMINACH I MIEJSCACH ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM

ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W 2016 R.

 

Na podstawie § 49 ust. 3 Statutu Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” zwołuje Zebrania Grup Członkowskich.

 

Zebrania wśród Członków obsługiwanych przez poszczególne oddziały/punkty kasowe odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

1.      Członkowie obsługiwani przez Oddział przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. przy Al. Tysiąclecia P.P. 13, Oddział w Warszawie, Oddział Galeria Nova w Puławach, Punkt Kasowy przy ul. Centralnej w Puławach, Punkt Kasowy przy ul. Norwida 9 w Puławach, Punkt Kasowy przy ul. Kołłątaja 50/16 w Puławach, Punkt Kasowy w Żyrzynie – dnia 30.05.2016r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 30.05.2016r. o godz. 18:30 w Oddziale SKOK „WISŁA” w Galerii Nova  przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila”  2/19, 24 – 100 Puławy; 

2.      Członkowie obsługiwani przez I Oddział w Chełmie i II Oddział w Chełmie oraz Punkt Kasowy w Rejowcu Fabrycznym, Punkt Kasowy w Siedliszczu oraz Punkt Kasowy w Wierzbicy – dnia 01.06.2016r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 01.06.2016r. o godz. 17:30 – w II Oddziale SKOK „WISŁA” przy ul. Lubelskiej 69; 22 – 100 Chełm;

3.      Członkowie obsługiwani przez Punkt Kasowy w Dęblinie oraz Oddział w Rykach - dnia 01.06.2016r. o godz. 16:30 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 01.06.2016r. o godz. 17:00 – Punkcie Kasowym SKOK „WISŁA” przy ul. Warszawskiej 13, 08 – 530 Dęblin;

4.      Członkowie obsługiwani przez Oddział we Włodawie oraz Punkt Kasowy w Parczewie – dnia 02.06.2016r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 02.06.2016r.  o godz. 16:30 – w Punkcie Kasowym SKOK „WISŁA” przy ul. Nowa 11, 21 – 200 Parczew;

5.      Członkowie obsługiwani przez Punkt Kasowy w Opolu Lubelskim, Punkt Kasowy w Markuszowie oraz Punk Kasowy w Lublinie – dnia 03.06.2016r. o godz. 16:30 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 03.06.2016r. o godz. 17:00 – w Punkcie Kasowym SKOK „WISŁA” przy ul. Lubelskiej 9, 24 – 300 Opole Lubelskie;

6.      Członkowie obsługiwani przez Oddział w Zamościu oraz Punkt Kasowy w Tomaszowie Lubelskim – dnia 31.05.2016r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 31.05.2016r. o godz. 16:30 – w Oddziale SKOK „WISŁA” przy ul. Partyzantów 25, 22 – 400 Zamość;

7.      Członkowie obsługiwani przez Oddział w Biłgoraju, Punkt Kasowy w Tarnobrzegu oraz Punkt Kasowy w Turobinie i Punkt Kasowy w Goraju – dnia 03.06.2016r. o godz. 16:00 w pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku quorum w drugim terminie dnia 03.06.2016r. o godz. 16:30 – w Punkcie Kasowym SKOK „WISŁA” przy ul. Rynek 3A, 23 – 465 Turobin.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w drugim terminie w przypadku braku quorum może podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych.

 

INFORMACJA ZARZĄDU SKOK „WISŁA”

O PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W 2016 R.

 

1.      Rozpoczęcie Zebrania przez Członka Zarządu.

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.      Ewentualne wybory Sekretarza Zebrania i Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.

4.      Rozpatrzenie okresowego sprawozdania Zarządu za 2015r.

5.      Rozpatrzenie okresowego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.

6.      Zapoznanie z Regulaminem Wyboru Przedstawicieli.

7.      Ewentualny uzupełniający wybór Przedstawicieli Grup Członkowskich w głosowaniu tajnym na XXII Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli.

8.      Określenie sposobu realizacji przez Przedstawiciela jego mandatu;

9.      Dokonanie okresowego rozliczenia przedstawicieli danej Grupy Członkowskiej oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z ich działalności.

10.  Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach (m.in.):

1)      zmiany w Statucie Kasy,

2)      przyjęcie sprawozdania finansowego – bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,

3)      oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć,

4)      zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Kasy za rok 2015,

5)      zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kasy za rok 2015,

6)      wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Kasy,

7)      przyjęcie przez Zebranie Przedstawicieli oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2015,

8)      przyjęcie przez Zebranie Przedstawicieli raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w SKOK „WISŁA” wraz z dokonaniem oceny stosowanej polityki,

11.  Wyrażenie opinii w sprawach Kasy, wolne wnioski oraz dyskusja.

12.  Zakończenie obrad.

                                                                                     

                                                                          Za Zarząd

XI edycja konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Szanowni Państwo,

1 marca 2016 roku rozpoczęła się XI edycja ogólnopolskiego konkursu „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW”.  Temat tegorocznej edycji to „Budżetomania”.

Czytaj więcej: XI edycja konkursu Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Informacja o rekrutacji - Tarnobrzeg

SKOK „WISŁA” jest prężnie rozwijającą się instytucją finansową.

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydata na stanowisko:

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: TARNOBRZEG

Czytaj więcej: Informacja o rekrutacji - Tarnobrzeg

Konkurs dla członków SKOK i SKEF

Szanowni Państwo,

rozpoczął się kolejny ogólnopolski konkurs kierowany do wszystkich Członków Kas i SKEF. Celem konkursu "Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne" jest propagowanie wiedzy nt. racjonalnego ekonomicznie i zgodnego z tradycją zorganizowania śniadania wielkanocnego. Do wygrania: bon podarunkowy SPA o wartości 500 zł.

Czytaj więcej: Konkurs dla członków SKOK i SKEF